Kdog PHOTO • Kdog.com | STA 2-2-18 Mary Carol & new bldg